Chinese Journal of Medical History / Zhong Hua Yi Shi Za Zhi Editors-Panel


Prof. Siyan Zhan

Editor-in-Chief

Prof. liming

Co-Editor

Assoc. prof. wenjub ma

Editor

Prof. guang zia

Sub-Editor

Assist. prof. zhenyu zhang

Co-Editor

Hui yin

Co-ordinator