Zhonghua yi shi za zhi (Beijing, China : 1980) Editors-Panel